Hoppa till huvudinnehåll
StJörgen

Årsstämma

Årsstämman är bolaget högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och ledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Svensk FastighetsFinansierings vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas. 

Årsstämma 2024

Svensk FastighetsFinansierings årsstämma var den 28 mars 2024 i Stockholm. Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Åsa Bergström, Rolf Larsson, Arvid Liepe, Fredrik Sjudin, David Silvesjö och Claes Helgstrand. Till styrelseordförande valdes Åsa Bergström. Årsstämman noterade att Deloitte är vald till revisionsbolag för en period om ytterligare ett år. Johan Holgersson valdes som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2025. Vidare beslöt stämman att inga styrelsearvoden ska utgå samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Åsa Bergström, ordförande, tel 08-555 148 29, Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14.

Dikartorp