SFF - Årsstämmor

Årsstämman är bolaget högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och ledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Svensk FastighetsFinansierings vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas. 

Årsstämma 2019

Svensk FastighetsFinansierings årsstämma var den 29 mars 2019 i Stockholm. Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Andersson, Åsa Bergström, Rolf Larsson, Arvid Liepe, Fredrik Sjudin och Claes Helgstrand. Till styrelseordförande omvaldes Peter Andersson. Årsstämman beslutade att välja Deloitte till revisionsbolag för en period om fyra år. Kent Åkerlund valdes som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2020. Vidare beslöt stämman att inga styrelsearvoden ska utgå samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Andersson, ordförande, tel 042-449 22 44, Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14.