Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Revision

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räken-
skapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisor utses och arvoderas enligt beslut på ordinarie årsstämma.
 
Revisor
Revisor är revisionsfirman Deloitte AB. På årsstämma 2017 utsågs Kent Åkerlund som huvudansvarig för revisionen för perioden fram till bolagsstämman 2018.
 
Kent Åkerlund har revisionsuppdrag i följande större företag; Clas Ohlson, Bactiguard, Fabege, FastPartner och Tagehus.
 
 
 
 
 
Revisionsutskott
Svensk FastighetsFinansierings styrelse har tillsatt ett revisionsutskott, som består av samtliga styrelseledamöter som ej ingår i bolagsledningen.