Hoppa till huvudinnehåll
StJörgen

Revision

Peter Ekberg

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisor utses och arvoderas enligt beslut på ordinarie årsstämma.

Revisor
Revisor är revisionsfirman Deloitte AB. På årsstämma 2023 utsågs Peter Ekberg som huvudansvarig för revisionen för perioden fram till bolagsstämman 2024.

Peter Ekberg har revisionsuppdrag ibland annat följande större företag: Telia Company, Loomis, Swedish Match och Fabege.

Revisionsutskott
Svensk FastighetsFinansierings styrelse har tillsatt ett revisionsutskott, som består av samtliga styrelseledamöter som ej ingår i bolagsledningen.