Hoppa till huvudinnehåll
StJörgen

Revision

Johan Holgersson

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisor utses och arvoderas enligt beslut på ordinarie årsstämma.

Revisor
Revisor är revisionsfirman Deloitte AB. På årsstämman 2024 utsågs Johan Holgersson som huvudansvarig för revisionen för perioden fram till bolagsstämman 2025.

Johan Holgersson har revisionsuppdrag bland annat hos följande företag: Tietoevrys svenska bolag och Bambora AB.

Revisionsutskott
Svensk FastighetsFinansierings styrelse har tillsatt ett revisionsutskott, som består av samtliga styrelseledamöter som ej ingår i bolagsledningen.