Revision

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räken-
skapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisor utses och arvoderas enligt beslut på ordinarie årsstämma.
 
Revisor
Revisor är revisionsfirman Deloitte AB. På årsstämma 2019 utsågs Kent Åkerlund som huvudansvarig för revisionen för perioden fram till bolagsstämman 2020.
 
Kent Åkerlund har revisionsuppdrag i följande större företag: Clas Ohlson, Bactiguard, Fabege och Tagehus.
 
 
 
 
 
Revisionsutskott
Svensk FastighetsFinansierings styrelse har tillsatt ett revisionsutskott, som består av samtliga styrelseledamöter som ej ingår i bolagsledningen.