Investor relations

Finansiell information från Svensk FastighetsFinansiering AB, ska baseras på fakta och präglas av öppenhet mot marknaden. SFF följer Finansinspektionens bestämmelser och rekommendationer, samt 
övriga svenska och internationella regler och lagar med relevans för bolagets verksamhet. 
 
Obligationer som emitteras under SFF:s MTN program noteras på Nasdaq Stockholm. Bolagets Gröna obligationer under samma program noteras även på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. 
 
Halvårs- och helårsrapporter samt marknadsvärden för de pantsatta fastigheterna finns under rapporter.
 
IR-kontakt
Claes Helgstrand, VD och finanschef
Direkt +46 (0)8 508 906 14
Mobil +46 (0)70 557 21 37