Säkerställt MTN-program

Detta MTN program utgör en ram under vilken Svensk FastighetsFinansiering har möjlighet att löpande uppta MTN i SEK med en löptid om lägst 1 år och med högsta utestående belopp om 12 000 Mkr.

Obligationer som emitteras under SFF:s MTN-program noteras på Nasdaq Stockholm. Bolagets Gröna obligationer noteras också på Nasdaq Sustainable Bonds List.

Halvårs- och helårsrapporter samt marknadsvärden för de pantsatta fastigheterna finns under rapporter. 

För köp av obligationer vänligen kontakta:
Swedbank Markets, tel +46 8 700 99 85
Nordea Bank, tel +46 10 156 93 63
SEB Credit sales, tel +46 8 506 232 35
Danske Bank Markets, tel +46 8 568 805 77
Handelsbanken Markets, tel +46 8 463 45 77 

Prospekt för nedladdning


SFF Grundprospekt 2023-04-05

Grundprospekt daterat 2023-04-05 ersätter tidigare grundprospekt daterat 2022-03-23. Prospektet uppdateras en gång per år. 
 
 

MTN program

Emittent Svensk FastighetsFinansiering AB
Uppdaterad datum 2023-04-05
Storlek 12 000 MSEK
Löptid 1 - 10 år
Gällande lagstiftning Svensk
Börsnotering Nasdaq Stockholm
Ägarklausul Ja
Arrangör Swedbank
Clearingsystem Euroclear Sweden

 

Emissionsinstitut

Swedbank AB,  Ledarbank
Swedbank AB Large Corporates & Instuitutions, 105 34 Stockholm. 
Vxl +46 8 585 90 000
Johan Thureson, tel +46 8 700 91 92, johan.thureson@swedbank.se

Nordea Bank AB
Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm
Vxl +46 101 571 000
Oscar Wilnerson, tel +46 8 407 90 75, oscar.wilnerson@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEB Merchant Banking, 106 40 Stockholm
Simen Spjut, tel +46 8 506 230 27, simen.spjut@seb.se

Danske Bank AS
Danske Bank Markets, P.O. Box 7523, 103 92 Stockholm
Johan Jiremark, tel +46 8 568 806 11, johan.jiremark@danskebank.se

Svenska Handelsbanken AB
Handelsbanken Markets, Debt Captial Markets, 106 70 Stockholm
Yvonne Vesterby, tel +46 8 463 45 28, yvve01@handelsbanken.se

 

 

Externa kontakter

  Företag Tel nr
Säkerhetsagent Intertrust (Sweden) AB
Box 16285                     
103 25 Stockholm 
08-402 72 00                  
Revisor Deloitte AB
113 79 Stockholm
075-246 20 00
Legal rådgivare Born Advokater
Box 5244
102 45 Stockholm
08-566 119 00
Central värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
08-402 90 00