Om SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB, org nr 556985-7229 med säte i Stockholm är ett publikt bolag, speciellt bildat för utgivande av säkerställt MTN-program. Syftet med verksamheten är att på kapitalmarknaden på ett effektivt sätt upphandla kapital genom att emittera MTN under ett svenskt MTN-program på högst 12 000 Mkr. 

SFF har sedan februari 2015 emitterat ett flertal framgångsrika obligationslån, varav Gröna obligationer under samma program är eftertraktade. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. Gröna obligationerna noteras även på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.  

SFF ägs av de börsnoterade bolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.
Bolaget kan beskrivas som ett renodlat finansieringsbolag, som genom säkerställd finansiering emitterar MTN på den svenska kapitalmarknaden som finansieringskälla. 

Genom SFF kan ägarna tillsammans, genom Bolaget, attrahera kapital till lägre kostnad än vad ägarna kan göra var för sig.

Bolagsstruktur

Svensk FastighetsFinansiering AB ägs till 100 procent av SFF Holding AB, org. nr 556958-5606.