Riskhantering

Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka Svensk FastighetsFinansiering AB liksom de MTN, som ges ut inom ramen för MTN programmet. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till bolaget liksom de MTN som ges ut under MTN programmet. 


I grundprospektet finns redogörelse för vad SFF bedömer är av särskild betydelse för Bolagets verksamhet eller MTN när det gäller bolagsspecifika och värdepappersspecifika risker. Den samlade delen av kreditrisken för bolaget avser fordringar på kredittagarna för kreditrisken för utlåning, portföljrestriktioner, som hänger samman med fordringar som är säkerställda med borgensåtaganden utfärdade av ägarna. 

Riskhantering 

För att minimera och begränsa risker finns redogörelse i prospektet för hantering av;
- Kreditrisker för Bolaget 
- Finansiella risker
- Operativa risker och
- Risker avseende tillgångar i säkerhetspoolen 

Bolagets kreditpolicy
Bolagets kreditrisker och hanteringen av dessa regleras i en kreditpolicy, som ingår i Bolagets styrdokument, fastställda av styrelsen.