FREDRIK SJUDIN NY LEDAMOT I SFFs STYRELSE

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har på dagens extra bolagsstämma beslutat välja Fredrik Sjudin till ny styrelseledamot. Fredrik Sjudin är ny CFO på Platzer Fastigheter Holding AB sedan 1 september och har tidigare arbetat som CFO på Partillebo samt inom Kommuninvest.Avgående ledamoten Lennart Ekelund har tidigare meddelat att han önskat avgå i samband med att han lämnar tjänsten som CFO på Platzer.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

- Vi tackar Lennart Ekelund för gott samarbete och förtjänstfulla insatser för SFF under de 4 år han varit styrelsemedlem. Vi hälsar också Fredrik Sjudin välkommen till SFFs styrelse, kommenterar Peter Andersson, styrelseordförande SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.