Nya SFF uppdaterar MTN prospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), publicerar bolagets uppdaterade prospekt för MTN program om 8 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 10 februari 2016 ersätter tidigare grundprospekt daterat 9 februari 2015.

Nya SFF som emitterat obligationer sedan februari 2015, har även emitterat säkerställda Gröna obligationer under november och december 2015.

Prospektet finns nedlagt på hemsidan, www.hansan.se under Nya SFF, där mer information finns om bolaget, och det gröna ramverket. Hansan AB är bolagets service agent.

Nya SFF ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

 

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)        

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                    
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44 

 

Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

 

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via MTN program om 8 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på NASDAQ Stockholm.

Nya SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom Nya SFF får investerare på obligationsmarknaden säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.