Nya SFF - Villkor för erbjudande om byte av obligationer emitterade av SFF till obligationer emitterade av Nya Svensk FastighetsFinansiering

Med anledning av lansering av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) lämnat nedanstående erbjudande till marknaden om att köpa utestående obligationer, till nedanstående priser, med likviddag 2015-03-09:

Lån 103 till en kurs av 100.586 motsvarande Stibor +40 bps förfall 2015-08-24, SE0004803278

Lån 105 till en kurs av 100.315 motsvarande Stibor +50 bps förfall 2016-03-14, SE0005797370

Lån 104 till en kurs av 103.591 motsvarande Stibor +65 bps förfall 2017-08-24, SE0004803286

Ovanstående kontantbud erbjuds i första hand obligationsinnehavarna som samtidigt tecknar nya obligationer med minst motsvarande nominellt värde emitterade av Nya SFF, enligt nedanstående villkor, och i andra hand investerare som avser att sälja ovan nämnda obligationer utan att teckna nya obligationer:

2 år FRN/Fixed med förfall 2017-03-09, guidance Stibor 3m/MS +60 bps

3 år FRN/Fixed med förfall 2018-03-09, guidance Stibor 3m/MS +75 bps

5 år FRN/Fixed med förfall 2020-03-09, guidance Stibor 3m/MS +100 bps

På likviddagen kommer 100.00 % av det nominella värdet av återköpta obligationer att allokeras till nya obligationer. Den överskjutande delen eller, i de fall återköp har genomförts utan byte mot nya obligationer, hela återköpspriset betalas kontant tillsammans med upplupen ränta från (men uteslutande) den senaste räntebetalningsdagen till och med (och inkluderande) likviddagen.

Fullständig information om Nya SFF och erbjudandet av nya obligationer (inklusive riskfaktorer) finns i en kombination av Obligationsvillkor i sammandrag, som erhålls av Swedbank på begäran, och Nya SFFs grundprospekt, daterat 2015-02-09. Grundprospektet finns publicerat på www.hansan.se

Erbjudandet om nya obligationer är även öppet för investerare som endast önskar teckna sig för nya obligationer emitterade av Nya SFF.

Sista dag för att delta i byteserbjudandet eller teckna sig för nya obligationer emitterade av Nya SFF är 2015-02-17. SFF och Nya SFF har dock rätt att förkorta eller förlänga teckningstiden.

För vidare information samt för att medverka i ovan bytesförfarande, vänligen kontakta Er kontakt på Swedbank eller Swedbank Credit Sales på nummer 08-700  99 85.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)  
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14 
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Jan Litborn, Ordförande, tel 08-566 119 00

 

Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) och Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.