SFF EMITTERAR GRÖNA 2-ÅRIGA OBLIGATIONER – GB1 ENLIGT MOODY’S GREEN BOND ASSESSMENT

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat Gröna obligationer om 1 250 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett FRN lån nr 117, som löper med 3 månaders Stibor plus 75 bps emitterat till en effektiv ränta om 60 bps samt obligationslån nr 118 med en fast kupong om 0,365 %. Lånen förfaller 2019-11-20. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholms Sustainable Bonds List. SEB har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Moody´s har lämnat högsta möjliga betyg, GB1(excellent) på de emitterade Gröna obligationerna. Betygsskalan går från GB1 till GB5.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

- Med betyg GB1, Excellent från Moody´s är SFF:s Gröna obligationer eftertraktade på kapitalmarknaden, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.


Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44        

  Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.


 
Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.