SFF ÖPPNAR NYTT OBLIGATIONSLÅN NR 119

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 891 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt obligationslån nr 119, som har en fast årlig kupong om 0,49 %. Lånet förfaller 2020-02-28. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Nordea har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se


SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter
Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

- Lån nr 119 är en refinansiering av lån 103 och lån 104. Det är SFF:s första emission i år,
kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                     

För ytterligare information, vänligen kontakta:    

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                  
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44        
 
 
Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.
 
 
Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.