SFF UTÖKAR LÅN 114 - ETT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 200 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 114 som löper med kupong om 3 månaders Stibor +135 bps och förfaller 2022-02-20. Den aktuella emissionen emitterades till en effektiv ränta om 3 månaders Stibor +115 bps. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. SEB har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

- Det finns god efterfrågan på obligationer, speciellt Gröna. Vi ser fram emot nya emissioner efter sommaren, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.


Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14               
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44        

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.