SFF UTÖKAR LÅN 115

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 191 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har utökat lån 115, som löper med fast ränta om 0,345 % till en effektiv ränta om 0,30 %. Lånet förfaller 2019-09-25. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. SEB har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

-  I februari utökades MTN-programmet till 12 Mdr och för första gången överstiger utestående obligationer 9 Mdr, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena  AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.