Hoppa till huvudinnehåll
StJörgen

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Svensk FastighetsFinansiering AB (publ). Org.nr 556985-7229.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet enligt följande; (a) inlåningsverksamhet i form av upptagande av lån på kapitalmarknaden genom utgivande av obligationer (MTN) och liknande värdepapper och/eller kontantlån från bank, samt (b) utlåningsverksamhet genom utgivande av kontantlån, till bolag med org.nr 556984-8467, org.nr 556912-4471, org.nr 556983-7601, org.nr 556961-1030 och org.nr 556240-3633 samt därmed direkt förenlig och relaterad verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2  000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

§ 6 Samtyckesförbehåll

Aktier i bolaget får överlåtas till ny ägare endast med bolagets samtycke. Styrelsen skall pröva frågan om samtycke. Bolaget skall kunna ge eller vägra samtycke för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar.

Den som avser att överlåta aktie som omfattas av samtyckesförbehållet skall före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är. Vill överlåtaren att bolaget skall anvisa någon annan förvärvare om samtycke till överlåtelsen vägras, skall detta anges. I så fall skall överlåtaren samtidigt ange samtliga villkor för överlåtelsen. Saknas uppgift om priset för aktierna skall priset bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Om ansökan avser överlåtelse genom köp skall priset utgöras av den i ansökan angivna köpesumman. 

Styrelsen skall inom tre månader från behörig ansökan enligt 4 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL, meddela sitt beslut i fråga om samtycke. Vägrar styrelsen samtycke skall skälen anges. Ges samtycke skall beslutet sändas till samtliga aktieägare.

Vägrar bolaget samtycke till överlåtelsen, skall bolaget ange skälen för det. Om överlåtaren har begärt det, skall bolaget i beslutet att vägra samtycke också anvisa annan förvärvare som är beredd att överta aktierna.

Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare trots att överlåtaren begärt det, får samtycke inte vägras.

Om bolaget inte har fattat något beslut i frågan om samtycke inom den tid som anges ovan skall bolaget anses ha gett sitt samtycke till överlåtelsen.

Bolagets beslut i frågan om samtycke skall skickas till överlåtaren på den adress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte har lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken.

Innebär beslutet att samtycke lämnas, skall kopia av beslutet också sändas till samtliga aktieägare med känd postadress.

Innebär beslutet att samtycke vägras och annan förvärvare utses, skall priset för av denne övertagna aktier erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke eller med villkoren för övertagande får, inom en (1) månad från det att bolagets beslut i frågan om samtycke avsänts, eller, om bolagets inte fattat något beslut, från utgången av den tid inom vilken beslut skulle ha meddelats, hänskjuta tvisten till slutligt avgörande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum på den ort där styrelsen har sitt säte. 

§ 7 Hembudsförbehåll

Har aktie övergått till ny ägare, och omfattas sådan övergång ej av samtyckesförbehållet enligt ovan, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Förvärvas flera aktier genom samma fång får lösningsrätt utövas beträffande ett mindre antal aktier än fånget omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader, räknat från behörig anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger överlåtaren, d.v.s. den ursprungliga aktieägaren, rätt att rösta för aktien.

Lösenbeloppet skall utgöras, där förvärvet är köp, av köpeskillingen, men annars av det belopp som motsvarar aktiernas andel av bolagets egna kapital vid tidpunkten för påkallande av inlösen.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens ifråga om inlösen får den som begärt inlösen inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget hänskjuta tvisten till slutligt avgörande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum på den ort där styrelsen har sitt säte. 

Priset för aktierna, såsom det i behörig ordning har fastställts, skall erläggas inom en (1) månad från det att lösenbeloppet blev bestämt.

§ 8 Ändring av bolagsordning

För ändring av denna bolagsordning krävs förutom beslut av bolagsstämma, skriftligt samtycke till beslutet av Catena AB (publ), org.nr 556294-1715, Diös Fastigheter AB (publ), org.nr 556501-1771, Fabege AB (publ), org.nr 556049-1523, Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org.nr 556746-6437 och Wihlborgs Fastigheter AB (publ), org.nr 556367-0230 (vilka nedan benämns ”Parterna”) och Intertrust Sweden AB, org.nr 556625-5476 eller person som av Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, org.nr 969734-9604 utsetts till Intertrust Sweden ABs ersättare (nedan ”Säkerhetsagenten”). Samtycke fordras dock inte från i denna punkt nämnd part som försatts i likvidation eller konkurs.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. 

§ 10 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en (1) och högst fem (5) revisorer med eller utan en (1) revisorssuppleant för varje ordinarie revisor, för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, samt annonsering i Post- och Inrikes tidningar och Svenska Dagbladet.

§ 12 Vinstutdelning

För att ett beslut om vinstutdelning skall vara giltigt krävs, förutom beslut av bolagsstämma, ett i förväg inhämtat skriftligt samtycke till beslutet av Säkerhetsagenten. Samtycke fordras dock inte från Säkerhetsagenten om denne försatts i likvidation eller konkurs. Samtycke fordras endast om och i den utsträckning sådan begränsning är tillåten enligt tvingande lag. Vinstutdelning får dock aldrig ske i form av utdelning av aktie i bolag i vilket bolaget äger andel.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 14 Skiljeklausul

Tvist mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare skall slutligt avgöras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum på orten där styrelsen har sitt säte.

§ 15 Likvidation

Beslut att bolaget skall träda likvidation fattas på bolagsstämma med absolut majoritet när grund för tvångslikvidation föreligger enligt 25 kap. 11, 12 eller 17 § aktiebolagslagen (2005:551), såvitt lag ej annat stadgar. Föreligger inte sådan grund fordras att beslutet fattas på två (2) på varandra följande stämmor, varav minst en (1) ordinarie, och på den sista stämman biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna samt att Parterna med enighet samtycker till sådant beslut. Samtycke fordras dock inte från Part som upplösts till följd av likvidation eller konkurs.

Stockholm 2016-10-27