Hoppa till huvudinnehåll
Green Bonds beskuren2

SFF och Agenda 2030

SFF:s bidrag till FN:s globala mål

Genom att finansiera miljöcertifierade fastigheter och indirekt ägarbolagens hållbarhetsarbete bidrar SFF till FN:s globala mål. Det är inom fyra av FN:s globala mål som SFF via ägarbolagen kan påverka mest. Här redogörs för målen samt ges exempel på aktiviteter i ägarbolagen under 2022 kopplade till de globala målen.

Hållbar energi för alla

Mål 7

Hållbar energi för alla

Delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
Delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

SFF:s ägarbolag arbetar systematiskt och med tydliga mål för att öka energieffektiviteten och andelen förnybar energi. Energieffektiviseringen sker på flera sätt. Bland annat strävar bolagen efter att vid nyproduktion och renoveringar bygga in smarta energilösningar som minskar energiförbrukningen. De genomför också tekniska åtgärder i befintliga fastigheter för att minska effektuttag och energianvändning. Ett led i att öka energieffektiviteten är att tydliggöra energianvändningen för hyresgäster och uppmuntra till förändrad förbrukning. Flera av ägarbolagen producerar solel på taken till sina fastigheter och ökar därmed tillgången till förnybar energi.

Fabeges nollenergihotell i Arenastaden fick 2022 Solna stads miljöpris och hedersomnämnande av Svensk Solenergi i kategorin årets anläggning. Genom 25 borrhål för geoenergi, 2 400 kvadratmeter solceller på tak och fasad samt passivhusteknik produceras mer energi än vad som förbrukas i fastighetsenergi. Byggnaden är världens mest solcellstäta hotell och solenergin täcker hela årsförbrukningen av el. Energin inne i fastigheten används smart där värme från en del av verksamheten fördelas till resten av byggnaden. Hotellet, som är en del av Nordic Choice-kedjan Comfort Hotel, invigdes 2021.

Catena kom under 2022 överens med Elgiganten om att bygga en ny logistikanläggning i Jönköping om totalt 86 600 kvadratmeter. Både Catena och Elgiganten har högt ställda hållbarhetskrav och målet är att anläggningen certifieras enligt både BREEAM Excellent och WELL Core. WELL Core är en internationell standard med syfte att främja hälsa och välmående för de som arbetar i byggnaden. En WELL-certifiering skulle innebära att fastigheten kan bli den första logistikanläggningen i Sverige som svarar mot WELL-kraven och därmed sätta en ny standard för logistikfastigheter gällande social hållbarhet. Vidare planeras för bland annat solcellsanläggningar, sociala ytor på taket samt genomtänkta grönområden för att bevara och gynna den biologiska mångfalden.

Hållbara städer och samhällen

Mål 11

Hållbara städer och samhällen

Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
Delmål 11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

SFF:s ägarbolag är ledande aktörer inom sina sektorer och regioner och har därmed en betydande påverkan på utvecklingen av svenska städer och samhällen. Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs äger ofta flera fastigheter i centrala områden, vilket gör att bolagen kan vara med och driva stadsutvecklingen tillsammans med andra intressenter som kommuner, skolor, näringsliv, hyresgäster och andra fastighetsägare. Fokus är på miljö, klimat och social hållbarhet med målet att skapa trygga, trivsamma områden med så litet klimatavtryck som möjligt. Catena, som verkar inom logistikområdet, har också betydande möjligheter att skapa positiva miljöeffekter på städer och samhällen liksom att bidra till social och ekonomisk utveckling. Catena bidrar genom sina strategiskt placerade logistikfastigheter som möjliggör en hållbar stadsutveckling med minskad godstrafik i städerna.

Platzer är tillsammans med flera andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden i Göteborg engagerade i pilotprojektet SÖMS – stadsdelsövergripande mobilitetssystem. Projektet har fått stöd av Vinnova och ska utveckla och testa en lösning för fler mobilitetstjänster. Tjänsteleverantörerna kommer att bidra med till exempel parkeringssystem, bildelningstjänster, elcykelpooler och biluthyrare. Färre barriärer, bättre gång- och cykelvägar och trygga och trivsamma gator och torg är också en viktig del i systemlösningen för Gamlestaden.

Byggstarten för Diös nya gröna kvarter Västra Stranden i Luleå skedde under 2022. Kvarteret omfattar fyra miljöcertifierade byggnader för kontor, boende och stadsservice med första tillträde våren 2024. I området Västra Stranden ska Diös ska skapa en levande och trygg plats med hållbara byggnader som ger förutsättningar för fysiska möten och flödesrika stråk. Diös har högt ställda mål vad gäller miljöcertifieringarna och sätter fokus på smarta energilösningar, val av byggmaterial och grön utomhusmiljö.

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

SFF:s ägarbolag arbetar med att miljöcertifiera sina nybyggda fastigheter och, om det går, vid större ombyggnationer. Miljöcertifikaten är en garanti för att fastigheten är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv. Genom miljöcertifikaten får hyresgästerna möjligheten att göra miljövänliga val.

Alla ägarbolagen erbjuder gröna hyresavtal för att göra det möjligt för hyresgästerna att göra aktiva miljöval. Genom avtalen kommer bolagen överens med hyresgästerna om att förbättra miljöarbetet i fastigheten. Det kan handla om att minska energianvändningen, förbättra avfallshanteringen eller välja resurssnåla material.

Under 2022 tecknade Diös gröna hyresavtal med bland andra Statens servicecenter i Falun. Kontoret omfattar drygt 550 kvadratmeter och ska utvecklas till en modern arbets- och mötesplats. Parallellt med kontorsutvecklingen sker ett stort projekt för att förbättra fastighetens totala energiprestanda. Diös kommer att installera fjärrvärme, fjärrkyla samt sätta in energieffektiva ventilationsaggregat och styrsystem. Ambitionen är också att montera solceller på taket. Insatserna beräknas förbättra byggnadens totala energiprestanda med cirka 45 procent.

Bekämpar klimatförändringarna

Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

Delmål 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Alla SFF:s ägarbolag arbetar systematiskt och med tydliga mål för att minska sin klimatpåverkan och öka medvetenheten hos medarbetare och hyresgäster kring vikten av att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

Under 2022 fick Wihlborgs kontorshus i Hyllie fastighetsbranschens mest krävande hållbarhetscertifiering NollCO2. NollCO2-certifieringen har tagits fram av Sweden Green Building Council. För att en ny byggnad ska uppnå certifieringen ska den visa på netto noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. Wihlborgs första NollCO2-certifierade fastighet kommer att vara klar 2023. Bolaget har därutöver två registrerade NollCO2-projekt och ett under planering.

Wihlborgs har under 2022 infört internprissättning på CO2-ekvivalenter och målgränsvärde för nybyggnadsprojekt. Målet är att kostnaden för klimatpåverkan ska vara en integrerad del i beslutsprocessen. Målgränsvärdet syftar till att förtydliga ambitionen mot arkitekter och entreprenörer.